ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

InterLanguage-Viriditas Oktató és Szolgáltató Kft.

InterLanguage Nyelvi Központ

 

 

 

 1. A Tájékoztató célja

Az InterLanguage-Viriditas Oktató és Szolgáltató Kft., mint Adatkezelő a www.interlanguage.hu honlap üzemeltetője, tájékoztatja Önt, mint honlapunk látogatóját valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

Társaságunk kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel az irányadó jogszabályoknak:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.interlanguage.hu weboldalon történik.

Amennyiben a jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatosan kérdése van, keresse bizalommal kollégáinkat a megadott elérhetőségek valamelyikén.

 1. A Tájékoztató alapelvei

 

Társaságunk számára kiemelten fontos az Ön személyes adatainak védelme, továbbá az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása. Társaságunk megtesz minden olyan intézkedést, amely a fentiekben foglaltakat biztosítja.

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, amennyiben tudomásunkra jut, hogy adott személyes adat pontatlan haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy csak a jogszabályban meghatározott és/vagy a szükséges ideig legyen azonosítható.
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
 • a személyes adatokat előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulás alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
 • egyes esetekben a személyes adatok kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az érintettek figyelmét.
 • bizonyos esetekben a személyes adatok kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.
 • Az Adatkezelő megnevezése

 

Cégnév:                             InterLanguage-Viriditas Oktató és Szolgáltató Kft.

Székhely:                          1053 Budapest, Királyi Pál utca 10. 3. emelet IV. ajtó

Kapcsolattartó:                 Wagner Tímea oktatásszervező

Elektronikus levélcím:      office@interlanguage.hu

Cégjegyzékszám:               01-09-868454

Adószám:                          13695589-2-41

 

 

 

 1. Az Adatkezelők köre, valamint a kezelt adatok köre

Az adatokat kezelők köre

Az adatokat kizárólag az InterLanguage-Viriditas Oktató és Szolgáltató Kft., mint Adatkezelő, valamint Adatkezelő munkavállalói jogosultak megismerni. Az adatok nem kerülnek közzétételre, valamint nem válnak hozzáférhetővé illetéktelen harmadik személyek részére, mivel az adatok kezelése zárt rendszerben történik. Az adatok kizárólag a Tájékoztatóban meghatározottak szerint használhatóak fel.

NÉV CÍM
InterLanguage-Viriditas Kft. 1053, Budapest, Királyi Pál u. 10.

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban és erről külön értesítjük Önt a megadott elektronikus elérhetőségen.

 

Az általunk kezelt adatok: 

 

Tevékenység          megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok Időtartam
Megrendelés

(jelentkezés)

hozzájárulás vezetéknév,

keresztnév

(cégnév, kapcsolattartó)

e-mail cím

telefonszám

Skype elérhetőség

a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig
Jegyzőkönyvbe felvétel a várólistára jelentkezők adatairól hozzájárulás vezetéknév,

keresztnév

(cégnév, kapcsolattartó)

e-mail cím

telefonszám

Skype elérhetőség

a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig
Számla kiállítása Jogszabályi kötelezettség teljes név,

lakcím

8 évig
Hírlevél szolgáltatás

Cél: kapcsolattartás,

hasznos és célspecifikus információk nyújtása

hozzájárulás teljes név,

e-mail cím

cégnév

hírlevélről történő leiratkozásig
Ügyintézés, panasz

észrevételre, panaszra válaszadás

jogi kötelezettség teljes név

e-mail cím

telefonszám

levelezési cím

5 évig
Felnőttképzési szerződés megkötése jogszabályi kötelezettség Név; születési név; születési hely és idő; nem; állampolgárság; lakcím, levelezési cím, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirata, okmány megnevezése és száma, társadalombiztosítási azonosító jel, adóazonosító jel, telefonszám; email cím; végzettség; szakképesítés, szakképzettség, idegen-nyelv ismeret, munkavégzés formája 8 évig

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az office@interlanguage.hu e-mail, illetve a 1053 Budapest, Képíró utca 9. 3. emelet 309. postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

Az adatkezelés időtartama

Az érintett  és az Adatkezelő között fennálló ügyfélkapcsolat időtartama vagy az az időpont, amíg az érintett hozzájárulását vissza nem vonja, valamint az állami hatóságok /NAV, FIR, FELNŐTTKÉPZÉSI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV/ által meghatározott idő intervallumok. Az adatok őrzésének lejártakor az adatokat törölni ill. a papír alapú adatokat az Adatkezelő megsemmisíteni  köteles.

 1. Honlappal kapcsolatos adatkezelés, elektronikus kapcsolattartás, adatkezelési hozzájárulás visszavonása

 

Ön a személyes adatait önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre az e-mailes/telefonos jelentkezés illetve a Társaságunkkal való kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozattan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • a regisztráció törlésével,
 • az adatkezeléshez adott hozzájárulása visszavonásával, illetve
 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonását az office@interlanguage.hu email címen kell kérelmezni.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból 8 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Adattörlési (teljes/részleges) kérelem esetén a jogszabályi keretek között mérlegeljük, hogy adatai törlését meg kell-e tagadnunk bármilyen jogszabályban meghatározott okból.

Amennyiben valamilyen oknál fogva az adattörlést akár csak részlegesen is meg kell tagadnunk, úgy arról természetesen haladéktalanul tájékoztatjuk Önt, az Ön által megadott elérhetőségen. Felhívjuk figyelmét, hogy a Ön által megadott elérhetőségi adatok helyességét nem vizsgáljuk, így a hibásan megadott elérhetőségi adatokból fakadó hibákért felelősséget nem vállalunk.

 1. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

 

Ön a személyes valamint e-mailes regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a nyilatkozaton megjelölt időtartam megjelölésével, a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §).

A hírlevélről bármikor ingyenesen, indokolás nélkül leiratkozhat.

Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból – 8 napos határidővel vállaljuk.

 • Adatkezelési kérések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében és adatfeldolgozásában részt vevő bármely közreműködő (munkavállaló, szerződéses partner stb.) előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosult az Ön személyes adatait megismerni.

Személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

A technikai intézkedések keretében jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

 

 • Az adatok tárolása

 

Társaságunk a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat fizikai formában Társaságunk telephelyén (1053 Budapest, Képíró utca 9. 3. emelet 309) irattárban, zárt szekrényben tárolja. A digitális formában tárolt személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat zárt rendszerben jelszóval védett mappában/ külső adathordozón tárolja.

 1. Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségek

 

A személyes adat érintettje az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: www.naih.hu

 

Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozó által – feldolgozott

 • adatairól,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozó nevéről, elérhetőségéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • a személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt legfeljebb azonban 1 hónapon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítéséről, zárolásáról, megjelöléséről és törléséről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást főszabályként a kérelem benyújtásától számított 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítást nyer, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

 1. Egyéb rendelkezések

 

Társaságunk kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Elkötelezett a tekintetben is, hogy minden olyan harmadik felet felhív ez irányú kötelezettségének teljesítésére, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja.

Továbbá tájékoztatjuk Önt, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkeresheti az adatkezelőt.

Amennyiben a személyes adatok bármelyike illetéktelenek birtokába kerül, az adatkezelő azonnal jelenti az adatkezelő hatóság felé: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Meg kell tennie ezt 72 órán belül, amikor az adatkezelő tudomást szerez a megsértésről, ahol ez megvalósítható.

Ha a jogsértés nagy valószínűséggel hátrányosan befolyásolhatja az egyének jogait és szabadságait, akkor a Társaságnak késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintetteket.

A Társaságnak biztosítania kell, hogy az adatkezelő felderítési, vizsgálati és belső jelentési eljárásokkal rendelkezzen. Ez megkönnyíti a döntéshozatalt arról, hogy be kell-e jelentenie az érintett felügyeleti hatóságot és az érintetteket.

A Társaságnak nyilvántartást kell vezetnie a személyes adatok megsértéséről is, függetlenül attól, hogy be kell-e jelentenie.

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek tekinti a jelen Tájékoztatóban foglaltakat, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Tájékoztatóban foglalt előírásoknak megfelel az adatkezelési tevékenysége.

Budapest, 2020. ………………